KAEDAH PENGAJARAN

PENGENALAN

Masalah penguasaan jawi di kalangan murid-murid menjadi isu hangat yangdiperkatakan. Dalam pelajaran Jawi, menguasai setiap kemahiran mengenal huruf jawiamatlah perlu dilalui oleh setiap murid apatah lagi murid-murid yang lemah, terutamadalam mengenal huruf jawi tunggal. Melalui pemerhatian saya, didapati merekamengalami masalah dalam banyak perkara. Antara masalah-masalahnya ialah merekaseringkali sukar mengingat kembali apa yang telah diajar, terutama mereka keliru dengan bunyi dan bentuk-bentuk huruf jawi tunggal. Jadi,persediaan secara teori dan amalimembolehkan sesuatu tugas itu dijalankan secara professional. Sebagai langkah awal, pembinaan strategi pengajaran dan pembelajaran pemulihan jawi amat penting bagimencapai matlamat yang sebenar.2.OBJEKTIF2.1 Dapat memulihkan murid yang keciciran jawi dan mewujudkan suasana pembelajaranyang seronok dan aktif dalam pelajaran.2.2 Dapat mengenal, menyebut dan menulis huruf-huruf jawi tunggal.2.3 Mengubah cara pengajaran dan pembelajaran kepada yang lebih menarik dan menyeronokkan.2.4 Meningkatkan daya ingatan pelajar melalui Seni dalam Pendidikanmelalui kaedah permainan1

KELAS PEMULIHAN JAWI MENGIKUT PANDUAN j-QAF

Pengenalan Konsep Pemulihan Jawi

Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelaspemulihan Jawi j-QAF untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi.kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada.Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang-kurangnya dapat mengenal,menyebut, dan menulis huruf-huruf tunggal, sukukata terbuka, suku kata tertutup dan perkataan mudah yang dibina daripadasuku kata terbuka dan suku kata tertutupKumpulan sasaran ialah murid-murid tahun satu yang tidak dapat melepasiujian khas seperti tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka. Matapelajaran ini hendaklah menggunakan pendekatan yang dapat menarik minatmurid-murid, mudah dan tidak membebankan. Pendekatan tersebuthendaklah lebih berkesan dan sesuai dengan tahap kemampuan murid-murid bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran jawiserta menarik minat mereka untuk terus belajar sehingga mampu membacadan menulis jawi.


 KAEDAH PENGAJARAN JAWI

Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalamusaha kita menghadapi pelajaran yang terbaik sebagai langkah untukmemperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran. Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu 'formula' yang mesti dan tepat bagimerumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajaranmelainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri. 

KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN

Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkandaya kreativiti dan memupuk minat terhadap Jawi. Penggunaan aktivitipermainan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilikdarjah adalah berlandaskan prinsip ' bermain sambil belajar '.Tidak dinafikan, pengajaran pemulihan jawi akan menjadi lebih berkesansekiranya dilaksanakan dengan inovasi pembelajaran yang menggunakankaedah permainan. Inovasi ini memberi suntikan semangat untuk pelajar-pelajar mempelajari jawi dengan lebih intensif dan menarik.

KAEDAH PERMAINAN DANNYANYIAN

Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkandaya kreativiti dan memupuk minat terhadap Jawi. Penggunaan aktivitipermainan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilikdarjah adalah berlandaskan prinsip ' bermain sambil belajar '.Tidak dinafikan, pengajaran pemulihan jawi akan menjadi lebih berkesansekiranya dilaksanakan dengan inovasi pembelajaran yang menggunakankaedah permainan. Inovasi ini memberi suntikan semangat untuk pelajar-pelajar mempelajari jawi dengan lebih intensif dan menari

KEKUATAN

Murid tidak merasa bosan atau jemu
Penglibatan daripada semua murid.
Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka.
Guru dapat mengenal dengan mudah kemampuan/kelemahanmereka.
Guru tidak membelakangkan murid semasa proses P & P berjalan.
Murid yang cergas sahaja dapat menerima pengajaran guru.

 KELEMAHAN

Sedikit membebankan guru menyediakan BBM.
Murid yang cergas sahaja dapat menerima pengajaran guru
Sedikit membebankan guru menyediakan BBM.
Tidak semua tajuk mata pelajaran dapat digunakan dalam kaedahini.
Memerlukan peruntukan kewangan

KAEDAH PANDANG SEBUT

KEKUATAN 

Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru.
Semua murid terlibat.
Murid berani mencuba.
Keyakinan diri pelajar semakin bertambah.
Mengasah potensi di kalangan murid-murid.
Menambah minat membaca Al-Quran.
Melahirkan kepimpinan murid

KELEMAHAN

Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini.
Perancangan dan persediaan yang teliti.

KAEDAH LATIH TUBI  

Murid yang lemah rasa rendah diri.3.Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yangdipelajari. Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz.
Mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin kekekalannya.
ayat atau mengingat fakta-fakta penting.
Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru.
Keyakinan diri murid bertambah.
Mengasah potensi murid-murid.
Melahirkan sifat kepimpinan di kalangan murid-murid.
Penglibatan semua murid.
Melahirkan sikap berani mencuba di kalangan murid-murid.
Menambah minat
Menghadkan kebebasan berfikir murid

KELEMAHAN

 Menghadkan kebebasan berfikir murid
Murid tidak dapat menghasilkan kretiviti sendiri
Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah inisemasa mengajar 
Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membua

KAEDAH IMLAK

Imlak (dictate) bermaksud pembacaan dengan suara yang lantang sesuatusumber (perkataan, frasa, ayat) untuk ditulis oleh orang lain.Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran menulis secara mekanis. Menulis secara mekanis dalam imlak ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf, suku kata, perkataan, ayat atauwacana.

KEKUATAN

Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas.
Penglibatan daripada semua murid.
Mengukuhkan ejaan.
Melatih pendengaran pada sebutan intonasi perkataan dan ayat.
Membantu murid dalam bentuk membuat nota-nota ringkas.
Guru tidak membelakangkan murid semasa proses P & P berjalan

KELEMAHAN

Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini.
Perancangan dan persediaan yang teliti.
Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapatmengikuti dengan bai

KAEDAH HURUF

Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru.
Semua murid terlibat.
Murid berani mencuba.
Keyakinan diri pelajar semakin bertambah.
Mengasah potensi di kalangan murid-murid

KELEMAHAN

Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini.
Perancangan dan persediaan yang teliti.
Murid yang lemah rasa rendah diri